Isobaren
  •  

Klimaatcentrum

Climate Center Mariëndaal realiseert, in samenwerking met bedrijfsleven, overheden, kennisinstellingen en andere belanghebbenden, een klimaatcentrum en (zakelijke) ontmoetingsplek waar duurzame ontwikkeling in brede zin centraal staat.

Sustainable Development Goals

Climate Center Mariëndaal faciliteert een lokaal geworteld en wereldwijd verbonden ondernemers- en instanties netwerk. Onze partners werken aan het realiseren van tastbare positieve impact, geleid door de Sustainable Development Goals (SDG’s).

In 2015 stelden 193 wereldleiders van de Verenigde Naties zeventien werelddoelen op die ervoor moeten zorgen dat de wereld in 2030 een eerlijke, gezonde en veilige plek is om te leven. Inmiddels omarmen steeds meer organisaties de zogenoemde SDG’s.

De SDG’s creëren een gedeelde taal over wereldwijd de belangrijkste uitdagingen van deze tijd. Ook geven ze een praktisch kader met een positieve boodschap die mensen en organisaties inspireert om aan oplossingen te werken. Het aantal overheden, bedrijven, social enterprises en goede doelen organisaties dat concreet aan de slag gaat met de SDG’s neemt de laatste jaren gestaag toe.

Climate Center Mariëndaal wordt een plaats waar kennis en diensten samenkomen die in lijn met de SDG’s die wereld een stukje beter maken. Samen maken we markten toegankelijker voor duurzame bedrijven en kenniswerkers. Ook een plaats waar lokale, internationaal georiënteerde bedrijven hun sprong naar opkomende markten makkelijker kunnen maken. De Europese strategie van Climate Center Mariëndaal is dan ook gebaseerd op dit streven: het leggen van verbindingen. Hiervoor is onderscheidend vermogen op het gebied van kennis en innovatie noodzakelijk. Climate Center Mariëndaal richt zich op een slimme, duurzame en inclusieve groei. In deze strategie wordt de nadruk gelegd op het belang van onderzoek en innovatie, duurzame energie en een uiteindelijk 100% groene economie.

Energietransitie

Belangrijke SDG’s voor initiatiefnemer WindShareFund, die een rode draad vormen in de ontwikkeling van Climate Center Mariëndaal, zijn ‘betaalbare en duurzame energie’ en ‘klimaatactie’. Om de klimaatdoelstellingen van het akkoord van Parijs te halen, is het nodig de energietransitie te versnellen. De uitdaging is om CO2-emissie te laten dalen door duurzame energie versneld in te faseren en fossiele energie soepel uit te faseren, terwijl de energievoorziening veilig, voor iedereen beschikbaar en betaalbaar blijft. Tevens is energiebesparing een belangrijk middel. De energietransitie vereist grote technische en maatschappelijke omwentelingen in alle sectoren van de economie, bij overheden en bij burgers.

Voor de transitie naar een energiehuishouding zonder CO2-emissie zijn technische, sociale en beleidsinnovaties nodig. Climate Center Mariëndaal heeft een duidelijke missie: de energietransitie versnellen. Climate Center Mariëndaal faciliteert onder meer onafhankelijk en internationaal toonaangevend onderzoek en staat voor een agenderende, initiërende en ondersteunende rol voor overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Daarnaast is een essentiële rol weggelegd voor de op Climate Center Mariëndaal gevestigde bedrijven om innovaties breder, internationaal te gaan uitrollen om wereldwijde impact te vergroten.

De innovatieprogramma’s van Climate Center Mariëndaal bestrijken zoveel mogelijk relevante onderdelen van de energietransitie.

Co2 neutraal en zelfvoorzienend

Climate Center Mariëndaal werkt aan een duurzame ontwikkeling van park Mariëndaal. Zo wordt bijvoorbeeld het totale gebied maximaal zelfvoorzienend voor water en energie ontwikkeld. Energie kan worden opgewekt middels geothermie, het uitwisselen van warmte tussen gebouwen en bedrijfsfuncties, maar ook andere vormen van duurzame energie behoren eventueel tot de kansrijke hernieuwbare opwekmogelijkheden. Door de inzet van nieuwe technieken moet het gebied optimaal zelfvoorzienend worden door inzet van energie-efficiënte maatregelen en duurzame energieopwekking.

Recreatie

Het park zal een open karakter krijgen, waarbij de publieke functie centraal staat. De mogelijkheid om te genieten van de natuur op deze unieke plek, vormt de rode draad in nieuwe ontwikkelingen. De tuinen zullen zoveel mogelijk worden hersteld naar de sfeer en uitstraling van het begin van de twintigste eeuw. De monumentale opstallen blijven hun historische uitstraling behouden. De huidige Oranjerie kan in gebruik worden genomen als theehuis waar wandelaars van een versnapering kunnen genieten. Tevens zal het park ruimte bieden voor publieke zomeravondconcerten, bijeenkomsten en evenementen, passend binnen de wensen en kaders, en met goedkeuring van, partners en belanghebbenden van Mariëndaal.

Partners